image banner
Ngày hội truyền thông, tư vấn việc làm” trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2023

Thc hin Công văn số 866/UBND-GDNN&GDTX ngày 08/6/2023 ca Uỷ ban nhân dân huyn Si Ma Cai về vic trin khai tổ chNgày hi tư vn vic làm, Phiên giao dch vic làm” trêđịa bàn huyn Si Ma Cai năm 2023, trong đó giao cho Trung tâm GDNN&GDTX huyn chủ trì phi hp vi các cơ quan, đơn v, UBND các xã, thị trn tổ chc trin khai thc hin.

Để trin khai tổ chc hi nghị “Ngày hi tư vn vic làm, Phiên giao dch vic làm” đạt hiu quả theo tinh thn Công văn và ý kin chỉ đạo ca UBND huyn. Trung tâm GDNN&GDTX huyn Si Ma Cai đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trn phi hp thc hin mt số ni dung như sau:

    1. Về ni dung

    Tổ chc hi nghị truyn thông, tư vn, gii thiu vic làm cho người lao động trêđịa bàn 10/10 xã, thị trn nhm cung cp thông tin mi nht về thị trường lao động trong và ngoài nướđể người lao động cp nhp kp thi, chính xác các thị trường đang có nhu cu tuyn dng ln, có chế độ đãi ng, phúc li tt nht, từ đó người lao động la cho mình mt chỗ làđịnh, đem li thu nhp lâu dài, bn vng cho bn thân và gia đình.

    2. Về hình thc tổ chc

    Tổ chc hi nghị truyn thông, tư vn gii thiu vic làm cho người lao động lng ghép vi chương trình hi nghị Đạđoàn kết ti các thôn trêđịa bàn các xã, thị trn.

    3. Về thi gian tổ ch(Có lch tổ chc hi nghị kèm theo)

    Đây là ni dung quan trng nm trong chương trình, kế hoch công tác năm 2023 ca Uỷ ban nhân dân huyn Si Ma Cai về thc hin các Chương trình Mc tiêu Quc gia trêđịa bàn huyn. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trn phi hp tổ chưc thc hin. Ni dung tổ chc thc hin, trách nhim và nhim vụ phi hp thc hin ca các cơ quan, đơn v, UBND các xã, thị trn thc hin theo tinh thn Công văn số 866/UBND-GDNN&GDTX ngày 08/6/2023 ca Uỷ ban nhân dân huyn Si Ma Cai về vic trin khai tổ chNgày hi tư vn vic làm, Phiên giao dch vic làm” trêđịa bàn huyn Si Ma Cai năm 2023./.

anh tin bai


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập